Kobiety prowadzą

01.11.2009 r.

logo_kapital_nowy                                           logo_ue_efs_nowe

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Całkowity budżet projektu: 789 860,20 zł.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 – 28.02.2011

Cel projektu: zwiększenie szans na otwartym rynku pracy dla 60 uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań dostosowanych
do indywidualnych potrzeb od działań o charakterze psychospołecznym po uczestnictwo
w szkoleniach czy stażu.

Cele szczegółowe projektu:

- wspieranie procesu readaptacji społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie

- zwiększenie poczucia własnej wartości i motywacji do zmiany dotychczasowej sytuacji życiowej

- rozwój kompetencji kluczowych z zakresu komunikacji interpersonalnej; zachowań asertywnych oraz kształtowanie własnego wizerunku

- zwiększenie umiejętności praktycznych w zakresie poruszania się po rynku pracy

- podniesienie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy

- zwiększenie mobilności zawodowej osób objętych wsparciem

- zdobycie doświadczenia zawodowego.

Uczestniczki projektu: 60 kobiet ze słabych strukturalnie terenów powiatu bytowskiego, tzn. gmin: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Miastko, Trzebielino, Parchowo, Tuchomie oraz Kołczygłowy,
w tym 40 kobiet po 45 r. życia.

Wsparcie w ramach projektu uwzględnia:

  1. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe – grupowe i indywidualne
  2. Skierowanie uczestniczek  projektu na szkolenia grupowe, tematycznie powiązane z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy: Animator lokalny,  Kucharz z elementami cateringu, Profesjonalny sprzedawca, Automatyczne spawanie łukiem krytym  elementów płaskich i cylindrycznych, Prawo Jazdy kat. B, szkolenie o profilu wykańczania wnętrz z elementami układania glazury, malowania i tapetowania
  3. Skierowanie po pozytywnym ukończeniu szkoleń 40 uczestniczek projektu do odbycia staży u pracodawców.

 

Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:13:45) , zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:38:43)