Doradzam - Pośredniczę - Pomagam

01.01.2010 r.

logo_kapital_nowy   logo_ue_efs_nowe

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE od 01.01.2010 do 31.12.2010 realizuje projekt „DORADZAM – POŚREDNICZĘ - POMAGAM” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie; Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU :  245 850, 00 zł.

Projekt dotyczy wsparcia instytucji i jest skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudnienia 5 etatów pośredników pracy i 2 etatów doradców zawodowych. Dzięki temu wsparciu zwiększą się dostępność i skuteczność działań urzędu, polegające na indywidualnym podejściu do klienta, prowadzącym w efekcie do aktywnego powrotu na rynek pracy.

Objęcie większej liczby osób bezrobotnych usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego  umożliwi bardziej zindywidualizowaną pomoc dla osób bezrobotnych. Będzie również możliwa wczesna identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych oraz diagnozowanie możliwości rozwoju zawodowego tych osób, a tym samym zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Projekt „Doradzam-pośredniczę-pomagam” dotyczy kontynuacji głównych działań zakończonego projektu „Wsparcie dla kadr”- Poddziałanie 6.1.2 PO KL.

Strona dodana przez: Administrator PUP (2015-11-05 10:14:03) , zredagowana przez: Administrator PUP (2015-11-06 14:39:38)