Program Regionalny "Gryf"

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie 2016 r. realizuje Program Regionalny Gryf

Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie nowych miejsc pracy poprzez aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia bezrobotnych, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjału, ze szczególnym uwzględnieniem usług i branż rozwijających się na obszarach wiejskich.

Realizacja Programu Regionalnego „GRYF” swoimi działaniami obejmie następujące grupy bezrobotnych:

a) osoby zamieszkałe na wsi,

b) kobiety z miast położonych w powiatach ziemskich.

 

Zakres działań planowanych do realizacji w ramach kierunków aktywizacji zawodowej:

 

1) Szkolenia – 21 osób

2) Staże – 12 osób

3) Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 6 osób

4) Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 6 osób

5) Prace interwencyjne – 18 osób

 

Wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu „Gryf” wynosi 564 800,00 zł.

 

Realizacja Programu umożliwi wspieranie zatrudnienia wśród bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenia dla nich nowych miejsc pracy. Pozwoli również na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów.

Zadania te będą realizowane w szczególności w oparciu o usługi i branże rozwijające się na obszarach wiejskich takie jak: budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, energetyka odnawialna i konwencjonalna i związane z nią usługi, przetwórstwo żywności w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanego z nimi przetwórstwa, turystyka i powiązane z nią usługi, tzw. „srebrna gospodarka” i inne.

 

Program w szczególności będzie wspierał małych i średnich przedsiębiorców z rozwijających się usług i branż pozarolniczych na obszarach wiejskich.

Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-04-26 11:24:20) , zredagowana przez: Administrator PUP (2016-04-26 11:28:43)