Podsumowanie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”

Podsumowanie projektu systemowego

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”

 

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku zakończyła się realizacja projektu systemowego:  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. CEL PROJEKTU

Celem projektu było przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wykreowanie innowacyjnych, dynamicznych przedsiębiorców oraz zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

II. GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych poniżej 30 r. życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie prowadzona była w sposób ciągły od stycznia  2015 r. do grudnia 2015 r.

Udział w projekcie wzięły 342 osoby bezrobotne (w tym 159 kobiet).

III. DZIAŁANIA

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie poprzez różne formach aktywizacji zawodowej, takich jak:

 • staże - tą formą wsparcia objęto  największą grupę bezrobotnych liczącą 93 osoby
  (w tym 75 kobiet).  Okres odbywania stażu wynosił 6-10 miesięcy. Działania te pozwolił z jednej strony zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, zdobyć doświadczenie zawodowe i nabyć praktyczne umiejętności wykonywania pracy.
  Z drugiej zaś, dały możliwość pracodawcom powierzenia stażyście określonych zadań i czynności bez nawiązania z nim stosunku pracy, a także sprawdzenia kandydata pod względem przyszłego zatrudnienia;
 • prace interwencyjne - organizacja prac interwencyjnych miała na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom, które mają trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia.  Dzięki tej formie wsparcia skierowanie do pracy na podstawie umowy
  o pracę otrzymało 41 osób bezrobotnych  (w tym 20 kobiet);
 • szkolenia: w ramach projektu przeprowadzono  szkolenia grupowe dla  93 osób bezrobotnych (w tym 33 kobiet). Były to szkolenia zawodowe prowadzące do zdobycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, a tym samym zdobycia odpowiednich uprawnień potwierdzonych zaświadczeniami. Rodzaje szkoleń na bieżąco były dostosowywane do zgłaszanych potrzeb uczestników projektu, były to:  operator CNC, operator maszyn roboczych, spawanie, prawo jazdy kat. C i kat. C+E, grafika i animacja komputerowa, operator żurawi wieżowych.   Ponadto systematycznie organizowano szkolenia  „Moja firma”, na które skierowano łącznie 63 osoby bezrobotne. Dzięki temu bezrobotni nabyli umiejętność stawiania pierwszych kroków w zakresie prowadzenia własnej firmy;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) - dążenie do samodzielności zawodowej, możliwość osiągnięcia wyższych zarobków, realizacja swoich zainteresowań, to tylko niektóre z czynników, które spowodowały, że w ramach projektu 64 osoby (w tym 19 kobiet) zdecydowały się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dzięki otrzymanym dotacjom;
 • bony szkoleniowe - z tej formy wsparcia skorzystały 24 osoby bezrobotne. Bon stanowił gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem tego szkolenia. Najczęściej wybieranymi szkoleniami były: prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna;
 • bony na zasiedlenie - z tej formy wsparcia skorzystały 32 osoby (w tym 12 kobiet), które podjęły pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci Indywidualnym Planem Działania, mającym na celu zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego, a tym samym dopasowanie form wsparcia do potrzeb, oczekiwań i napotykanych barier, w celu zapewnienia wysokiej efektywności podejmowanych działań.

 

IV. BUDŻET PROJEKTU

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła  3 412 800,00 zł

W ramach projektu została ona wykorzystana w 98,52%.

 

V.REZULTATY
 

Realizacja projektu  systemowego  przyczyniła się do podniesienia  praktycznych umiejętności i zdobycia doświadczenia zawodowego  przez osoby odbywające staż. Uczestnicy szkoleń uzyskali  dodatkowe kwalifikacje. Z kolei osobom, które otrzymały bon szkoleniowy,  uczestniczyły w pracach interwencyjnych lub uzyskały bon na zasiedlenie udział w projekcie dał gwarancję zatrudnienia. Natomiast udzielanie jednorazowych  środków na podjęcie działalności gospodarczej pomogło zrealizować plany samozatrudnienia.

Najważniejszym efektem realizacji projektu jest uzyskanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej (mierzonego liczbą osób które uzyskały zatrudnienie po zakończeniu danej formy aktywizacji) na poziomie znacznie przekraczającym przyjęte założenia. 

Spośród 342 osób biorących udział w projekcie 237 osób, czyli 69,30% podjęło pracę po zakończonym udziale w projekcie.

Udział w projekcie, okazał się więc skutecznym sposobem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Pozwolił im na uzyskanie oczekiwanego zatrudnienia, a także przyczynił się do podniesienia poziomu poczucia własnej wartości, wzrostu wiary we własne siły i zwiększenia motywacji do zmiany swojej ścieżki życiowej i zawodowej. 

 

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom projektu za konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu
i gratulujemy wytrwałości w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy.

 

Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-05-20 12:40:55)