Rekrutacja - RPO - Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia do udziału w nowym projekcie. Udział w tym przedsięwzięciu to szansa na zmianę życia zawodowego.

Projekt bytowskiego PUP-u „RPO – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach konkursu, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Skierowany jest on do grupy 150 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Bytów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Aktualnie trwa rekrutacja pierwszych 75 osób do projektu. Chętni mogą wziąć udział w szkoleniach grupowych, indywidualnych, stażach i pracach interwencyjnych. W ramach projektu przewidziano pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe indywidualne, spotkania z trenerem osobistym.

Pierwsze spotkania z doradcami klientów rozpoczną się w IV kwartale 2016 r.

Kolejnym krokiem będzie skierowanie 10 osób do udziału w szkoleniu „Magazynier z obsługą wózka”. Po pozytywnym zaliczeniu kursu, uczestnicy mogą liczyć na 6-miesięczne staże lub 7-miesięczne prace interwencyjne u wybranych pracodawców.

Natomiast inne 10 osób trafi na szkolenie „Sprzedawca”. Jego uczestnicy, po zdobyciu nowych kwalifikacji, również będą mogli liczyć na staż lub zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Wsparcie to przewidziano także dla 25 uczestników projektu, którzy przejdą szkolenia indywidualne.

Ze stażu lub prac interwencyjnych skorzystać będzie mogła też grupa pozostałych 30 uczestników, którzy nie odbędą szkoleń.

Zainteresowani udziałem w projekcie „RPO – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich”, szczegółowe informacje mogą uzyskać pod nr tel. 59 823 41 12, 59 823 41 11, 59 823 41 17, 59 823 41 33 oraz  59 823 41 25 lub mogą zgłaszać się osobiście z wypełnionym formularzem (do pobrania poniżej) do doradców Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-12-06 10:42:29)