Być albo nie być - reintegracja społeczno-zawodowa

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie w partnerstwie z Gminą Bytów/Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, realizuje projekt „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa", w ramach Osi Priorytetowej VI. Integracja Działania 6.1. Aktywna Integracja Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w czasie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. Obejmie wsparciem 48 mieszkańców gminy Bytów, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oddalonych od rynku pracy i biernych zawodowo, w trakcie przystąpienia do udziału w projekcie.

Rolą Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie będzie przeprowadzenie i inicjowanie spotkań lokalnych pracodawców z uczestnikami projektu, prowadzenie warsztatów planowania kariery zawodowej, zorganizowanie wizyt u lokalnych przedsiębiorców. Efektem działań będzie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie.

Całkowita kwota realizacji projektu 713.812,00 zł.

Strona dodana przez: Administrator PUP (2017-02-20 10:42:36) , zredagowana przez: Administrator PUP (2017-07-18 14:55:04)