Bezpłatne szkolenia dla Kobiet i Mężczyzn po 30 roku życia

                            

Bezpłatne szkolenia  dla Kobiet i Mężczyzn  po 30 roku życia.

Jesteś zainteresowany/a podniesieniem kwalifikacji zawodowych, chcesz być bardziej konkurencyjny/a na rynku zgłoś się do
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

 Oferujemy  certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym bezpłatne szkolenia m.in. w zakresie:

- prawo jazdy kat. C, C+E, D

- kierowca  wózka jezdniowego

- operator maszyn ciężkich

- kwalifikacja wstępna przyspieszona

- ADR

- szkolenie na uprawnienia energetyczne

- palacz kotłów CO

- spawacz

- operator żurawi przenośnych HDS

- operator walca drogowego

- operator Harwestera

- uprawnienia tankowania gazu LPG na stacjach paliw

… lub inne pod potrzeby osoby zainteresowanej

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zapewniamy płatny 6-miesieczny staż lub zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowy Urzędzie Pracy w Bytowie, dla których został ustalony II profil pomocy należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  1. kobiety,
  2. osoby powyżej 50 roku życia,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – do okresu zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie),
  5. osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe).

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie PUP Bytów (pok. nr  5) i Filii w Miastku  (pok. nr  18) lub telefonicznie 59 857 0618 lub 59 823 4125 koordynator projektu - Kozakowska Adriana.

Szkolenia  współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Strona dodana przez: Administrator PUP (2017-05-25 10:46:32) , zredagowana przez: Administrator PUP (2017-07-18 14:53:17)