"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) w powiecie bytowskim (III)"

Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
realizuje projekt

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) w powiecie bytowskim (III)"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego            
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie,

Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy,

Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

Wartość projektu: 9 999 332,20 zł  (85% środki wspólnotowe, 15% wkład krajowy)

Cel projektu: zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, zarejestrowane w ewidencji PUP, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach

Okres realizacji: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Zaplanowane działania:

  1. Doradztwo i pośrednictwo pracy
  2. Szkolenia zawodowe
  3. Staże 6-miesięczne
  4. Pr. interwencyjne
  5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  6. Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

 

Strona dodana przez: Administrator PUP (2017-07-18 14:52:10) , zredagowana przez: Administrator PUP (2017-07-18 14:57:29)