REKRUTACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia

do udziału w projekcie
„30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”
 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5,Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Udział w tym przedsięwzięciu to możliwość uzupełnienia, podniesienia kwalifikacji oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Skierowany jest on do grupy 85 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Bytów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Aktualnie trwa rekrutacja pierwszych 43 osób do projektu. Chętni mogą wziąć udział w szkoleniach grupowych, indywidualnych, stażach i pracach interwencyjnych. W ramach projektu przewidziano pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

Pierwsze spotkania z doradcami klientów rozpoczną się w XII.2017 r.

Kolejnym krokiem będzie skierowanie 10 osób do udziału w szkoleniu „Pracownik magazynu z obsługą wózka jezdniowego”. Po pozytywnym zaliczeniu kursu, uczestnicy mogą liczyć na staże lub zatrudnienia na umowę o pracę u wybranych pracodawców.

Kolejne 10 osób trafi na szkolenie „Spawanie metodą TIG”. Jego uczestnicy, po zdobyciu nowych kwalifikacji, również będą mogli liczyć na staż lub zatrudnienie. Wsparcie to przewidziano także dla 10 uczestników projektu, którzy przejdą szkolenia indywidualne.

Ze stażu lub prac interwencyjnych skorzystać będzie mogła też grupa pozostałych 13 uczestników, którzy nie odbędą szkoleń.

Zainteresowani udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać pod nr tel. 59 823 41 12, 59 823 41 11, 59 823 41 17, 59 823 41 33 oraz  59 823 41 25 lub mogą zgłaszać się osobiście z wypełnionym formularzem (do pobrania poniżej) do doradców Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

 

Strona dodana przez: Administrator PUP (2017-09-11 13:05:28)