Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy. (art. 33 ust. 4a-4c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Zarejestrowana osoba zostaje pozbawiona statusu poszukującego pracy / na okres 120 dni /, gdy:

  • nie utrzymuje kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  • nie stawi się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym Urzędem, i nie powiadomi w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studi podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy;
  • złoży wniosek o rezygnację z pomocy świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05) , zredagowana przez: Administrator PUP (2015-12-16 14:23:58)