Dodatek aktywizacyjny

DODATEK AKTYWIZACYJNY to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy z prawem do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje :

  • osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, która z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • osobie bezrobotnej, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

 

Dodatek aktywizacyjny można otrzymać po złożeniu wniosku  we właściwym powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, osobie bezrobotnej, która:

  • podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
  • podejmie zatrudnienie u pracodawcy, u którego była zatrudniony lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
  • podejmie zatrudnienie za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
  • podjęła zatrudnienie w okresie 90 lub 180 dni wyczekiwania na zasiłek;
  • przebywa na urlopie bezpłatnym.

 

1) Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek,

2)  Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem nie większej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez cały okres w jakim przysługiwałby zasiłek.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Cichosz - sala obsługi klienta, tel. 59 823 41 08

Małgorzata Ganżumow - Filia Miastko, tel. 59 857 06 17

Dokumenty do pobrania poniżej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01) , zredagowana przez: Marek Szulist (2017-06-20 12:08:17)