Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej powiatowy urząd pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osobami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do studiów podyplomowych są:

 1. 1. bezrobotni
 2. 2. osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnieniu u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub otrzymują górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 1. 3. osoby niepełnosprawne (posiadające stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny), zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 2. 4. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Starosta zawiera z osobą bezrobotną umowę o sfinansowanie studiów podyplomowych określającą prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie podlega zwrotowi.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Tomaszewska - pokój nr 14, tel. 59 823 41 26

Aniela Mielewczyk - pokój nr 14, tel. 59 823 41 27

Dokumenty do pobrania poniżej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45) , zredagowana przez: Administrator PUP (2016-01-14 11:45:02)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych 2015-10-16 17.82kB POBIERZ