Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat bytowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 490 274 282 148 3202 2040 869 502
w tym
osoby
poprzednio pracujące 423 233 252 130 2844 1776 868 502
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
35 25 14 12 201 121 122 64
dotychczas nie pracujące 67 41 30 18 358 264 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 304 175 181 103 2169 1405 585 336
w tym posiadający gospodarstwo rolne 12 6 7 4 97 60 46 29
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 44 26 16 11 100 54 4 3
Cudzoziemcy - - - - 1 - - -
Bez kwalifikacji zawodowych 75 48 36 20 594 448 103 68
Bez doświadczenia zawodowego 103 61 53 31 535 389 3 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 48 - 12 - 550 - 31
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 468 275 225 120 2708 1766 576 320

W tym

Do 30 roku życia 233 126 127 64 1127 797 225 151
Do 25 roku życia 128 67 78 42 558 378 62 39
długotrwale bezrobotne 192 137 89 57 1593 1170 29 26
Powyżej 50 roku życia 80 47 48 22 789 367 273 107
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 1 1 - - 1 1 - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 66 50 22 14 654 594 117 98
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 2 1 1 -
Niepełnosprawni 34 20 17 10 146 71 54 24
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 3241 2040 2186 1407 879 506
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 490 274 304 175 107 62

z tego

po raz pierwszy 72 37 44 23 6 4
po raz kolejny 418 237 260 152 101 58

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - 1 -
po robotach publicznych 3 2 1 - 1 1
po stażu 14 11 9 7 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 26 6 12 2 5 1
po pracach społecznie użytecznych 5 4 4 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 529 274 321 177

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 282 148 181 103

z tego

niesubsydiowanej 191 104 123 74

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 10 6 7 5
pracy sezonowej 26 15 15 11
subsydiowanej 91 44 58 29

z tego

prac interwencyjnych 7 3 6 2
robót publicznych 17 14 12 10
podjęcia działalności gospodarczej 16 5 11 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 15 4 9 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 12 5 4 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 24 13 16 10
rozpoczęcie szkolenia 14 5 9 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 1 1
rozpoczęcie stażu 34 24 21 16
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 3 1 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 11 8 8 6
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 39 20 19 9
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 74 26 43 18
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 27 20 15 11
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 3 3 3
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 7 3 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 8 2 3 2
innych 26 12 16 5
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 3202 2040 2169 1405
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 420 285 300 208

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1136 802 573 389 817 367 1632 1181
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 233 126 128 67 80 47 192 137
z tego po raz pierwszy 63 34 51 26 1 X - -
po raz kolejny 170 92 77 41 79 47 192 137

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 - - -
po robotach publicznych 2 1 - - 1 1 2 1
po stażu 8 6 5 5 1 1 8 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 18 6 9 2 2 - 6 2
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - - 2 1 5 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 225 119 134 73 108 47 231 148

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 127 64 78 42 48 22 89 57

z tego

niesubsydiowanej 76 40 48 27 36 16 61 41
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - 2 1 4 2
w tym pracy sezonowej 8 3 4 1 6 4 8 6
subsydiowanej 51 24 30 15 12 6 28 16
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 - - 2 -
robót publicznych - - - - 6 4 14 12
podjęcia działalności gospodarczej 10 4 6 3 1 - 4 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 3 1 5 2 4 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 12 5 6 2 - - 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 24 13 14 8 - - 2 1
rozpoczęcia szkolenia 9 5 3 1 2 - 4 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 1 - - - - - -
rozpoczęcia stażu 21 17 15 13 4 2 20 15
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 1 1 1 1 2 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 2 2 1 1 5 3 11 8
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 12 5 6 2 8 5 24 14
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 30 9 18 6 16 4 40 20
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 13 8 6 4 2 2 22 18
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 4 2 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 8 2 - -
innych 10 8 6 3 7 1 15 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 17 12 9 5 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1127 797 558 378 789 367 1593 1170
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 325 226 238 157 32 11 154 132
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 140 80
zatrudnione przy robotach publicznych 87 46
odbywające szkolenie 6 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 -
odbywające staż 108 89
w tym w ramach bonu stażowego 1 1
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 136 99
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 70 32
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 1
innych 2 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 69 32

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 21 7
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 9 8
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 24 16 103 56
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 44 23 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 43 23 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 4 1