Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II) - PO WER 1.1.1
Statystyki graficzne

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II) - PO WER 1.1.1

Wiedza Edukacja RozwójUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

realizuje projekt

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II)”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP Bytów wynosi 3 318 407,90 PLN

(84,28% środki wspólnotowe, 15,72% wkład krajowy)

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET
  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

 Formy aktywizacji przewidziane w projekcie to:

  • staże dla 60 osób,
  • prace interwencyjne dla 20 osób,
  • bony szkoleniowe dla 30 osób,
  • bony na zasiedlenie dla 40 osób,
  • szkolenia dla 130 osób,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 75 osób.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

1. 43% dla uczestników projektu niekwalifikujących się do poniżej wymienionych grup docelowych,

2. 17% dla osób niepełnosprawnych,

3. 35% dla osób długotrwale bezrobotnych,

4. 36% dla osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-03-08 09:08:07)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-05-09 11:36:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-bytowskim-(ii)-po-wer-1-1-1/261