Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Bon zatrudnieniowy
Statystyki graficzne

Bon zatrudnieniowy

BON ZATRUDNIENIOWY może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, dla którego ustalono I profil (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub II profil pomocy. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Powiatowy urzędem Pracy a pracodawcą.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie, 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r., poz.645 t.j. z późn.zm., art.66m).

Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-10-05 17:14:28)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-01-26 09:21:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/184