Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,

transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Na podstawie barometru zawodów na 2017 r. oraz rankingu zawodów deficytowych określono branże, które będą wspierane w pierwszej kolejności:

- cieśle i stolarze budowlani

- elektromechanicy i elektromonterzy

- krawcy i pracownicy produkcji odzieży

- farmaceuci

- fizjoterapeuci i masażyści

- lakiernicy

- monterzy instalacji budowlanych

- murarze i tynkarze

- przedstawiciele handlowi

- operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych

- robotnicy obróbki drewna i stolarze

- samodzielni księgowi

- spawacze

- technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie

- kierowcy samochodów ciężarowych i  ciągników

- kierowcy autobusów

- opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych 

- pielęgniarki i położne 

- pracownicy socjalni

- technicy elektrycy

 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017 r. :

 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces

restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.

z 2015 r., poz. 978).

 

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. Ustawowo określono wysokość tego wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika:

a) 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku,

b) w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Środki w ramach KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy. Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków z KFS składają wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy.

Finansowaniu z KFS mogą podlegać tylko te działania, które przed podpisaniem umowy jeszcze się nie rozpoczęły.

 

Wzór wniosku dostępny poniżej oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania". Do wniosku należy dołączyć formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Dokładne terminy naboru wniosków ogłaszane będą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie (www.pup.bytow.pl) oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

Nabór wniosków będzie powtarzany do ustalonego limitu przyznanych środków.

 

Osoby do kontaktu:

Magdalena Tomaszewska - pokój nr 14, tel. 59 823 41 26

Aniela Mielewczyk - pokój nr 14, tel. 59 823 41 27

Autor: Administrator PUP
Strona dodana przez: Administrator PUP (2016-01-12 09:54:23)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-09-18 15:15:31)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/227