Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pośrednictwo pracy krajowe
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności, oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności, oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane jest w różnych formach.

Pośrednictwo zawierające dane umożliwiające identyfikację pracodawcy - polega na udostępnieniu informacji o ofertach pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne.

Pośrednictwo niezawierające danych umożliwiających identyfikację pracodawcy - informacje o ofertach pracy podane do publicznej wiadomości nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy pełniący funkcje doradcy klienta indywidualnego dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje osoby bezrobotne i poszukujące pracy na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie.

Giełda pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę pracy i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Targi pracy - spotkania trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu. Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z pracodawcami organizuje miejsce oraz upowszechnia informację o targach

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-05-16 10:31:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/posrednictwo-pracy-krajowe/106