Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Powiatowa Rada Rynku Pracy
Statystyki graficzne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy m. in. :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4)opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

5) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8) współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

9)opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c)  koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

10)opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;

11)opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:

  • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

 

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

 

Tryb powoływania członków powiatowej rady rynku pracy:

1)  starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji  o zgłoszenie kandydata do powiatowej rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;

2)  do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

 

Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

 

Powiatowa rada rynku pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.
Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065)  oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-06-01 13:30:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/powiatowa-rada-rynku-pracy/145