Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne organizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065 t.j.) – to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych w stosunku do których został ustalony profil II pomocy, (profil III tylko w ramach programu specjalnego).

Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Zorganizowanie prac interwencyjnych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor Urzędu Pracy a Pracodawcą.

W wyniku zawarcia umowy urząd zrefunduje Pracodawcy część kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonego w art. 72 ust.1 pkt 1 w/w ustawy (ok. 980,00 zł.)

Zawarcie umowy o organizację prac interwencyjnych na utworzenie nowych miejsc pracy następuje w oparciu o :

- art. 51 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 6 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji,

- art. 56 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 12 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji,

- art. 59 w/w ustawy - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej będzie dokonywana przez okres do 24 miesięcy, przy czym Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się pracodawcy z w/w warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu zatrudnienia, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania innego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Refundacja dokonywana jest co miesiąc po uprzednio złożonym przez pracodawcę wniosku wraz z załączonym rozliczeniem poniesionych kosztów.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dokonywana w ramach prac interwencyjnych poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 t.j.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu oplaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014r., poz. 864 z późn.zm.)

 

 

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów Jolanta Kruze pośrednik pracy 59 823 41 35

PUP Bytów Filia Miastko

Małgorzata Ganżumow pośrednik pracy 59 857 06 17
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-08-10 09:30:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/prace-interwencyjne/113