Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Statystyki graficzne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych - to instrument aktywizacji w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych lub
 • przyuczenia do pracy dorosłych,

realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie przez jego uczestników kwalifikacji lub umiejętności zawodowych potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

 

Do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych uprawnione są:
1. osoby bezrobotne,
2. osoby poszukujące pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,

 

  Praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwia jego uczestnikom przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskanie tytułu zawodowego lub tytułu czeladnika i trwa od 12 do 18 miesięcy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy, a po jego zakończeniu  i zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie  potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe.


  Przygotowanie zawodowe dorosłych prowadzone jest według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania tych zadań. Program opracowuje pracodawca lub instytucja szkoleniowa przy współpracy z pracodawcą. I tak:

  • program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględniać musi w szczególności standardy  wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie,
  • program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględniać musi standardy kwalifikacji zawodowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej.

   

  Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy nie mogą obejmować mniej niż 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego. Jeśli pracodawca nie zapewni realizacji całości zajęć praktycznych, możliwe będzie przeprowadzenie ich przez Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.

   

  Przygotowanie zawodowe, podobnie jak staże organizowane przez urzędy pracy, nie wymagają od pracodawcy nawiązywania z uczestnikami stosunku pracy.

   

  Maksymalny wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin tygodniowo. Jeżeli część teoretyczna programu będzie realizowana przez instytucję szkoleniową, pracodawca udzieli uczestnikowi czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

  Za każde 30 dni kalendarzowych przygotowania uczestnikowi przysługują 2 dni wolne  z zachowaniem prawa do stypendium. Za ostatni miesiąc pracodawca udziela dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

  W okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje uczestnikowi stypendium, które od 01.01.2010r. wynosi miesięcznie 120% zasiłku przysługującego bezrobotnemu.

  Powyższa wysokość stypendium dotyczy przygotowania zawodowego realizowanego w wymiarze czasu nie mniejszym niż 150 godzin miesięcznie. Jeśli będzie on niższy - stypendium ustalane jest proporcjonalnie.

  W okresie przygotowania zawodowego dorosłych stypendium  wypłacane jest również za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Stypendium nie  przysługuje za okres nieusprawiedliwionej nieobecności.


  Starosta może sfinansować uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych koszty przejazdu z miejsca zamieszkania  do miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy zaprzestanie uczestnictwa na zajęciach albo nie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, o ile nie będzie to spowodowane podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych w ramach przygotowania zawodowego.


  Po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

  Uczestnik praktycznej nauki zawodu przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub do egzaminu czeladniczego. Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, funkcjonujące przy kuratoriach oświaty, powoływane zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności  i kwalifikacji zawodowych  w formach pozaszkolnych.

  Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje izb rzemieślniczych - zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

  Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych przystępuje do egzaminu sprawdzającego. Przeprowadza go instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru jednostek szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub komisje przeprowadzające egzaminy po ukończeniu praktycznej nauki zawodu. Zdany egzamin skutkuje wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie umiejętności  zawodowych.


  Koszty egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego są finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  Starosta refunduje pracodawcy wydatki poniesione na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu. Rodzaje wydatków dla poszczególnych programów określane będą w umowach. Refundacji podlegać będzie kwota wydatków na uczestnika do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

  Jeżeli uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończy program  przygotowania zawodowego oraz pozytywnie zda egzamin - pracodawcy przysługuje jednorazowa premia w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego na uczestnika. Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zostanie rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a osoba skierowana przez starostę podejmie przygotowanie zawodowe dorosłych u innego pracodawcy - przysługującą kwotę premii dzieli się  pomiędzy wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy realizowanego u nich programu przygotowania. Premia nie będzie przysługiwała pracodawcy, z którym umowa będzie rozwiązana z jego winy. Przyznanie premii wymagać będzie złożenia w urzędzie pracy wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia przez uczestnika egzaminu. Zarówno refundacja jak i premia wypłacane są z środków Funduszu Pracy. W myśl przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią one pomoc de minimis i mogą być przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy.

   

  Podstawa prawna:

  1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 t.j.),

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 61 poz. 502)

  Osoby do kontaktu:

  Magdalena Tomaszewska - pokój nr 14, tel. 59 823 41 26

  Aniela Mielewczyk - pokój nr 14, tel. 59 823 41 27

  Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:28)
  Zredagowana przez: Administrator PUP (2017-06-01 12:35:31)

  Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

  QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

  Adres: http://pup.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/70