Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przyznanie statusu bezrobotnego
Statystyki graficzne

Przyznanie statusu bezrobotnego

1) Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

2) Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).

3) Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
 • w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

  4) Nie uczy się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

  5) Ukończyła 18 lat.

  6) Nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust.1a i 1b oraz w art. 27 ust.2 i 3 ustawy z dn. 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych Dz.U. z 2009r. nr 153, poz. 1227, z póź. zmianami

  7) Nie nabyła prawa do emerytury, renty chorobowej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  8) Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

   9) Nie pobiera:

   • na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
   • na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

   10) Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

   11) Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych oraz nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako małżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

   12) Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

   13) Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

   • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
   • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

   14) Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

   15) Nie jest tymczasowo aresztowana.

   16) Nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

   17) Nie uzyskuje przychodu z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

    

   Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
   Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:05)
   Zredagowana przez: Administrator PUP (2016-05-12 07:26:02)

   Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

   QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

   Adres: http://pup.pl/strona/przyznanie-statusu-bezrobotnego/42