Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielona w związku z utworzeniem nowego lub przystosowaniem istniejącego stanowiska pracy.

Przeznaczeniem refundacji jest wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w brakujący sprzęt lub środki niezbędne do wykonywania danej pracy (np. maszyny, urządzenia, narzędzia, przedmioty, wyposażenie biura, sprzęt komputerowy, oprogramowanie), w tym środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.

 

O refundację ubiegać się mogą:

a) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producenci rolni*, niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły - dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego opiekuna**, a dodatkowo

b) żłobki lub kluby dziecięce, tworzące stanowiska pracy związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć - dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna, skierowanego poszukującego pracy absolwenta*** oraz

c)podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, tworzące stanowiska pracy związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania w tym usług mobilnych - dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna, skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

 

* Producent rolny – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 617 z późn.zm.) lub prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn.zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.)zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

**Opiekun – oznacza to poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

*** Poszukujący pracy absolwent – oznacza to osobę poszukującą pracy, która w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy.

 

 

Stanowisko pracy utworzone w ramach refundacji wnioskodawca zobowiązany jest utrzymać przez minimum 24 m-ce, przy czym zatrudnienie, o którym mowa w pkt a dla skierowanego bezrobotnego musi być w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast dla skierowanego opiekuna w co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o którym mowa powyżej w pkt b,c - zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta musi być co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

Urząd może zrefundować wnioskodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta.

 

O refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy może ubiegać się podmiot (w tym żłobek, klub dziecięcy i podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne), przedszkole lub szkoła, który:

a) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

b) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

c) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

d) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

e) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

f) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia, dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę, albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

g) nie przekroczył pułapu pomocy de minimis przysługującego na podmiot w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat.

 

O refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy może ubiegać się producent rolny, który:

a) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

b) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

c) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

d) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

e) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia, dokonanego przez producenta rolnego, albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

f) nie przekroczył pułapu pomocy de minimis przysługującego na podmiot w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat.

g) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

h)zatrudniał w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

O refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy:

- związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć może ubiegać się żłobek, klub dziecięcy lub

- związanego ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania w tym usług mobilnych może ubiegać się podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, który:

a) nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

b) nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych,

c) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

d) nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

e) nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia, dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

f) nie przekroczył pułapu pomocy de minimis przysługującego na podmiot w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających lat.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie prowadzi nabór wniosków w procedurze cyklicznej. Termin naboru wniosków jest każdorazowo podawany do informacji na stronie internetowej www.bytow.pup.pl oraz tablicy ogłoszeń PUP w Bytowie oraz w Filii w Miastku z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym komunikacie o naborze podawana jest pula środków przewidziana w danej edycji do udzielenia refundacji.

O przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Podstawą udzielenia pomocy (stanowiącą pomoc de minimis) jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, w tym żłobkiem lub klubem dziecięcym lub podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym.

 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 tj. z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380.),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

 

 

Osoby do kontaktu:

 

miejsce

imię i nazwisko pracownika

nr telefonu

PUP Bytów – pokój nr 14

Malwina Gierszewska

59 823 41 27

PUP Bytów – pokój nr 3 Aneta Klaman 59 823 41 23

PUP Bytów Filia w Miastku

Małgorzata Ganżumow

Izabella Taukin

59 857 06 17

59 857 06 10

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-09-20 12:47:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116