Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
Statystyki graficzne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie organizuje szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z planem szkoleń na dany rok kalendarzowy.

Plan szkoleń opracowywany jest w oparciu o analizy lokalnego rynku pracy (m.in. potrzeby pracodawców, bezrobotnych i poszukujących pracy) oraz opinię pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

Terminy rozpoczęcia poszczególnych szkoleń są ustalane indywidualnie, po złożeniu przez osoby uprawnione do szkolenia wniosku o szkolenie. Zgłoszenie to wstępnie opiniuje doradca zawodowy w celu określenia zasadności skierowania na szkolenie. W szczególnych przypadkach, gdy zawód wymaga określonych predyspozycji, Powiatowy Urząd Pracy kieruje kandydata na badania lekarskie w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania zawodu. Przy szkoleniach indywidualnych ostateczną decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Dyrektor PUP.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje ze środków Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia odbywają się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętne nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy, w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Szkolenia finansowane są przez urząd pracy na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem jego celowości. Koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

W trakcie odbywania szkolenia bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Ze szkoleń finansowanych ze środków Funduszu Pracy mogą skorzystać osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny; określony w odrębnych przepisach;
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • są żołnierzami rezerwy;
 • pobierają rentę szkoleniową;
 • pobierają świadczenie szkoleniowe;
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • a także osoby pracujące, wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Osoba bezrobotna może także ubiegać się o sfinansowanie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Osoby do kontaktu:

Miejsce pracy imię i nazwisko Stanowisko Telefon
PUP Bytów

Aniela Mielewczyk

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 59 823 41 27

PUP Bytów

Magdalena Tomaszewska

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 59 823 41 26

Pliki do pobrania poniżej

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Marek Szulist (2017-01-16 13:19:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69